Etický kódex

Firemná kultúra dáva zmysel životu organizácie a takto prispieva k výsledkom napĺňania stratégie.

Identita skupiny spoločností STROJCHEM, a. s. sa zakladá na súbore hodnôt a pravidiel, z ktorých vychádzajú základy nášho podnikateľského života. Tieto sú predstaviteľmi spoločnosti sledované a ochraňované. Zamestnanci musia pochopiť kultúru, ktorá ich zamestnáva. Aj najlepšie postupy a vedomosti nevedú k úspechom spoločnosti, ak nenájdu odozvu v hodnotách a kultúre podniku a v jeho spoločnom postupe.

Súbor základných hodnôt, pravidiel a noriem proti nedovolenému správaniu je určený v dokumente Hodnoty spoločnosti a Etický kódex, ktorý je schválený predstavenstvom a vedením firmy. Právo, morálka, mravná úroveň a vzájomná úcta sa považuje za kritérium povesti ľudí na pracovisku, v spoločnosti a v živote vôbec. Ich spojenie je cieľom našej spoločnosti.

Skupina firiem STROJCHEM, a. s. v zhode so zásadami tohto kódexu, zveruje informácie a hodnoty spoločnostiam v presvedčení, že etike a podnikovej kultúre je venovaná rovnaká pozornosť ako úspešnosti samotného podnikania. Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov. Každému z nás musí pripomínať individuálnu zodpovednosť, o ktorú sa opiera efektívnosť systému ako celku.

Etický kódex spoločnosti Strojchem, a. s.