Firemné hodnoty

Starostlivosť o zákazníka

Poznať trh a byť schopný predpovedať jeho pohyb. Obchodné aktivity založiť na budúcom vývoji dopytu a na aktívnom vyhľadávaní príležitostí, s cieľom naplniť požiadavky zákazníka, využiť každú príležitosť na zvýšenie kvality a pridanej hodnoty, ktorá sa pri práci naskytne.

Zodpovednosť za výsledky

S nasadením a zodpovednosťou za zverené procesy a činnosti sa usilovať o dosiahnutie stanovených cieľov. Zapájať sa do definovania úloh a hodnotenia ich plnenia, rešpektujúc priority definované v záujme spoločnosti. Preberať osobnú zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť ich plnenia. Vlastným prístupom a konaním byť príkladom pri tvorbe konkrétnych hodnôt.

Otvorenosť

Byť čestný, korektný a otvorene a pravdivo informovať o výsledkoch. Podporovať rovnú príležitosť vyjadriť svoje stanovisko a byť pripravený vyjadriť nesúhlas v prípade existencie alternatívneho riešenia. Prijímať odlišný názor a byť lojálny pri vykonávaní zmien vyplývajúcich zo spoločnej stratégie. Vymieňať si informácie na všetkých stupňoch riadenia. Pri konaní a rozhodovaní rešpektovať morálku, etiku, právne a vnútorné normy a hodnoty spoločnosti.

Obnova a rozvoj

Vyhľadávať efektívnejšie riešenia v oblasti výrobkov, služieb a procesov. Neuspokojiť sa s priemerným riešením a odvážne uplatňovať nové príležitosti pri každodennej práci. Inováciou technológie, systému riadenia a pracovných metodík prispievať k vyššej kvalite, lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a výrobných kapacít, energií, surovín a k odstráneniu negatívnych dopadov na zdravie, bezpečnosť práce a životné prostredie.

Partnerstvo

Zjednotením úsilia sa podieľať na vyššej otvorenosti, tolerancii a úcte k spolupracovníkom, spoločnosti a komunite. Spolupracovať na všetkých organizačných úrovniach pri dosahovaní spoločne vytýčeného cieľa. Uvedomiť si začlenenie spoločného úsilia do celkového rámca spoločnosti. Zvyšovať účinnosť systému, odstraňovať duplicitné úsilie a koncentrovať úsilie na napĺňanie spoločnej stratégie.

Profesionalita

Vnímať nevyhnutnosť riešení, ktoré uspokojujú požiadavky zákazníkov a dosiahnuť tak náskok pred konkurenciou. Každé rozhodnutie robiť s ohľadom na cieľ. Využívať poznatky na to, aby sme boli najlepší a rozhodovať o alternatívach na základe faktov. Aktívnym prístupom sa podieľať na zvyšovaní odbornej kvalifikácie a úrovne vedomostí.