Koncepcia systému riadenia SMK, EMS a BOZP

Strategickým zámerom akciovej spoločnosti STROJCHEM, a. s. je vyrábať kvalitne, bezpečne s minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie. Pre dosiahnutie tohto zámeru uplatňuje vedenie spolu s predstavenstvom akciovej spoločnosti aktívnu politiku v tejto oblasti, zameranú nielen na vlastných zamestnancov, ale aj na dodávateľov a ďalšie strany podieľajúce sa na činnostiach STROJCHEM, a. s.. Pre dosiahnutie týchto zámerov sa vedenie spoločnosti zaväzuje uplatňovať tieto zásady:

1. Spoločne pre SMK, EMS a BOZP

 • trvalo rozvíjať a zdokonaľovať zavedený integrovaný systém riadenia (ISR) pre zvýšenie jeho účinnosti s využitím SW podpory pre zvýšenie efektívnosti celého systému
 • vytvárať podmienky a zdroje pre účinnosť a efektívnosť zavedeného integrovaného systému riadenia
 • do výberových riadení na dodávky produktov a služieb spoločnosti prednostne zaraďovať dodávateľov, ktorí majú vybudovaný funkčný systém riadenia a pri svojich činnostiach rešpektujú zásady kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce
 • pre zvyšovanie úrovne kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce spolupracovať so zamestnancami, odborovou organizáciou, orgánmi štátnej správy, miestnou samosprávou a dôsledne využívať všetky dostupné formy vnútornej a vonkajšej komunikácie
 • za účasti vedenia spoločnosti systematicky dokumentovať a posudzovať plnenie cieľov a zásad politiky ISR, kontrolovať a hodnotiť stav, výsledky a účinnosť systému riadenia, zaisťovať okamžitú nápravu zistených nedostatkov a využívať výsledky hodnotenie k zvyšovaniu jej úrovne
 • dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kvalitu produkcie, nebezpečenstvá BOZP a environment
 • sústavne/trvale zlepšovať systém manažérstva kvality, BOZP a EMS.

2. Pre oblasť SMK

 • zabezpečovať trvalú stabilitu kvality výrobkov všetkých výrobných stredísk
 • pre zlepšovanie úžitkových vlastností výrobkov a tím uspokojenie požiadaviek alebo očakávaných požiadaviek zákazníkov optimalizovať výrobné technológie
 • systematicky zdokonaľovať servisné služby zákazníkom

3. Pre oblasť EMS

 • zdokonaľovať opatrenia k znižovaniu rizika vzniku ekologických havárií a ich následkov
 • byť v súlade s príslušnými požiadavkami právnych predpisov a inými požiadavkami, ktorým spoločnosť v oblasti životného prostredia podlieha
 • znižovaním materiálových a energetických nárokov výroby nepriamo pôsobiť na znižovanie spotreby neobnoviteľných prírodných zdrojov

4. Pre oblasť BOZP

 • v súlade s organizačným a pracovným poriadkom integrovať a skoordinovať bezpečnostné hľadiská ako súčasť zodpovednosti každého zamestnanca vo všetkých oblastiach jeho rozhodovacích a výkonných aktivít a činností
 • zaistiť sústavné a kvalifikované vyhľadávanie a hodnotenie rizík možného ohrozenia života a zdravia osôb a vzniku závažnej havárie, prijímať a realizovať opatrenia k ich minimalizácii a informovať o nich zamestnancov a ostatné dotknuté subjekty
 • zaisťovať potrebné zdroje na financovanie aktivít v oblasti bezpečnosti prevádzky a ochrany zdravia zamestnancov a vo vzťahu k zariadeniu ich smerovať primerane k hodnote, stavu, stupni spoľahlivosti a prijateľnosti rizika
 • trvalo podporovať a motivovať všetkých zamestnancov k posilňovaniu zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, ochranu zdravia iných osôb a ochranu majetku spoločnosti
 • vykonávať preventívne opatrenia na eliminovanie vzniku úrazov a poškodenia zdravia